Voor jou de

Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Adri en Zoon Schaal- en Schelpdierenhandel B.V., gevestigd te 4401 PA Yerseke aan de Krab 17.
Inschrijfnr. KvK Zuidwest-Nederland: 22025360

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Adri en Zoon Schaal- en Schelpdierenhandel B.V., hierna “gebruiker”, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De opdrachtgever/koper zal in het hierna volgende worden aangeduid als “wederpartij”.

1.2    Algemene en andere door wederpartij gehanteerde voorwaarden worden door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij maken slechts dan deel uit van een tussen partijen gesloten overeenkomst voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

1.3    Wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van gebruiker tenzij deze schriftelijk verklaart de algemene voorwaarden te verwerpen.

1.4    Indien een bepaling in de algemene voorwaarden in een concreet geval niet van toepassing zou zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

2.1    Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn vrijblijvend.

2.2    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door gebruiker.

2.3    Aanvullingen/wijzigingen naar aanleiding van gesloten overeenkomsten zijn eerst bindend na schriftelijke acceptatie van de gebruiker.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

3.1    Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden e.d. van gebruiker zijn vrijblijvend. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat die door wederpartij wordt aanvaard, is gebruiker gerechtigd dit aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2    Wijziging van de kostprijs van verkochte goederen onder meer, doch niet uitsluitend, ten gevolge van wijzigingen in arbeidsvoorwaarden (waaronder lonen), sociale regelgeving, belastingen, inkoopprijzen e.d. is gebruiker gerechtigd rechtstreeks door te berekenen aan wederpartij, ook na het sluiten van de overeenkomst.

3.3    Wijzigingen in prijslijsten, na het sluiten van de overeenkomst van kracht geworden, is gebruiker gerechtigd door te berekenen aan wederpartij.

3.4    Prijsstijgingen in verband met wisselkoersaanpassingen ontstaan na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen worden doorberekend.

3.5    Gebruiker is gerechtigd ter uitvoering van de gesloten overeenkomst derden in te schakelen.

3.6    De aangeboden prijzen zijn steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen, accijnzen, toeslagen, verzekeringspremies en verzend- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

4.1    Levering geschiedt op de met wederpartij overeengekomen plaats van levering.

4.2    Vanaf het moment van levering gaat het risico van de geleverde goederen over naar wederpartij.

4.3    Wederpartij is aansprakelijk voor het risico van lossen en opslag van goederen. Wederpartij is gehouden alle ter zake van lossen van goederen ontstane schade aan gebruiker te voldoen.

4.4    Door gebruiker opgegeven levertijden en termijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient in dat geval schriftelijk ingebrekestelling plaats te vinden. Wederpartij dient gebruiker dan een redelijke termijn te gunnen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd tot vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van levertijden en termijnen. Bij levering van goederen in gedeelten wordt elke levering dan wel elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

4.5    Indien gebruiker niet in staat wordt gesteld de verkochte goederen aan wederpartij te leveren, is gebruiker gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding. Buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst laat de verplichting van wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet. Indien de overeenkomst door gebruiker niet buitengerechtelijk wordt ontbonden, is gebruiker gerechtigd de verkochte goederen op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

4.6    Levering van de verkochte goederen geschiedt in één partij op een door wederpartij opgegeven adres. Wederpartij dient desgewenst voor verdere distributie zorg te dragen.

4.7    Wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de bestemming waarop feitelijke levering dient plaats te vinden.

4.8 Gebruiker is gerechtigd de levering van goederen op te schorten in geval wederpartij niet heeft voldaan aan betalingsverplichtingen voortvloeiend uit eerdere leveranties.

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

5.1    Oponthoud bij de levering van goederen komt voor rekening en risico van wederpartij. Alle daaruit voor gebruiker ontstane schade wordt aan wederpartij doorberekend.

5.2    Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst door gebruiker niet ongewijzigd kan worden nagekomen, is gebruiker gerechtigd dan wel de gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schadevergoeding jegens wederpartij, dan wel wederpartij een alternatieve aanbieding te doen welke wederpartij gehouden is te aanvaarden, indien deze bij benadering overeenstemt met de oorspronkelijk tussen partijen gesloten overeenkomst.

5.3    Bij wijziging van de overeenkomst ten verzoeke van wederpartij, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.

ARTIKEL 6: RECLAME/RETOURZENDINGEN

6.1    Wederpartij is verplicht goederen terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door wederpartij terstond nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk aan gebruiker ter kennis worden gebracht overeenkomstig de retourprocedure van gebruiker, bij gebreke waarvan gebruiker gerechtigd is reclames niet meer in behandeling te nemen.

6.2    Wederpartij kan geen aanspraken geldend maken indien de kennisgeving aan gebruiker later plaatsvindt dan aan het eind van de dag waarop levering heeft plaatsgevonden. De kennisgeving dient schriftelijk aan gebruiker te geschieden overeenkomstig de retourprocedure van gebruiker.

6.3    Na het constateren van enige tekortkoming en/of beschadiging is wederpartij gehouden om al datgene het te doen resp. na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

6.4    Wederpartij is gehouden alle voor het onderzoek van reclames benodigde medewerking aan gebruiker te verlenen. Indien wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek naar reclames niet (meer) mogelijk is, kan wederpartij geen aanspraken jegens gebruiker geldend maken.

6.5    Retournering van geleverde goederen aan gebruiker kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker en overeenkomstig de retourprocedure van gebruiker. In geval van retournering dienen goederen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele (gesloten) verpakking te bevinden, voorzien van de originele etiketten en labels alsmede het retouretiket van gebruiker. De kosten van retournering komen voor rekening van wederpartij.

6.6    Geringe verschillen in kwaliteit, afmetingen of andere criteria kunnen geen aanleiding vormen voor reclames.

6.7    De aanwezigheid van enige tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft wederpartij niet het recht betalingsverplichtingen op te schorten of om over te gaan tot verrekening. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.8    Op (deels) verwerkte producten aanvaardt gebruiker geen reclames.

6.9    Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen twee dagen na ontvangst door wederpartij aan gebruiker te worden gemeld.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

7.1    Behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker, is gebruiker niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade en personele schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeel of derden die gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst en het verrichten van zijn werkzaamheden heeft ingeschakeld.

7.2    De aansprakelijkheid van gebruiker, uit welken hoofde dan ook ontstaan, wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van de netto-verkoopprijs van de geleverde goederen. Tot enige verdere vergoeding van schade zal gebruiker nimmer gehouden zijn.

7.3    Wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid die wederpartij jegens gebruiker kan doen gelden.

7.4    Elke aansprakelijkheid van gebruiker jegens wederpartij vervalt in ieder geval binnen zes maanden na levering van de verkochte goederen.

ARTIKEL 8: BETALING

8.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen, zonder dat wederpartij aanspraak heeft op verrekening of opschorting, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan wederpartij van rechtswege, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim is.

8.2    Wederpartij is in geval van verzuim over het per saldo openstaande factuurbedrag aan gebruiker een (cumulatieve) vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. Onverminderd het recht van gebruiker om de daadwerkelijke schade te vorderen, is wederpartij tevens gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten die verbonden zijn aan de incasso van de vordering aan de gebruiker te voldoen. Deze worden forfaitair vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.

8.3    Ter keuze van gebruiker kan bij verzuim van wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, onder gehoudenheid van wederpartij alle schade van gebruiker te vergoeden.

8.4    Indien gebruiker een gerechtelijke procedure aanhangig maakt, is wederpartij gehouden alle kosten aan gebruiker te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.

8.5    Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

8.6    Gebruiker is, indien hij, naar zijn uitsluitend oordeel, vermoedt dat wederpartij zijn financiële verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen, gerechtigd zekerheid te verlangen voor betaling. Ook is gebruiker in dat geval gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Gebruiker is eveneens gerechtigd in dat geval zijn verplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel deugdelijke zekerheid is gesteld.

8.7    Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van verschuldigde rente en kosten en vervolgens op  de oudst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt wederpartij dat deze betrekking hebben op andere facturen.

ARTIKEL 9: HOOFDELIJKHEID EN VERREKENING

9.1    Indien wederpartij, uit welken hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op gebruiker heeft dan wel zal verkrijgen, heeft wederpartij geen aanspraak deze te verrekenen met vorderingen van de gebruiker.

9.2    Bestaat wederpartij uit één of meer natuurlijke- of rechtspersonen, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van wederpartij jegens gebruiker.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Zolang wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van vorderingen uit hoofde van iedere met gebruiker gesloten overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten, blijven de door gebruiker aan wederpartij geleverde goederen eigendom van gebruiker. Gebruiker is gerechtigd de goederen die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen indien wederpartij enige verplichting uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomsten niet nakomt.

10.2 Zolang op de geleverde goederen van gebruiker een eigendomsvoorbehoud rust, is wederpartij niet gerechtigd deze goederen te verwerken, te vervreemden, of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

10.3 In geval gebruiker een beroep doet op een eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

10.4 Wederpartij is niet gerechtigd om vorderingen zijnerzijds te verrekenen met goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.

10.5 Goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van het land op welks grondgebied de goederen zich ten tijde van de levering bevinden.

10.6 In geval voor export bestemde goederen worden, in afwijking van het vorige lid van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor de gebruiker gunstigere bepalingen bevat dan het op grond van het vorige lid toepasselijke lid.

ARTIKEL 11: PAND

11.1 Wederpartij is niet bevoegd geleverde goederen aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht daarop te vestigen en/of de goederen voor opslag in de feitelijke macht van financiers te brengen, hetgeen zal worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming aan de zijde van wederpartij. Gebruiker kan in dat geval terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN BEEINDIGING

12.1 Gebruiker is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of deze overeenkomsten en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  1. wederpartij enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet behoorlijk nakomt;
  2. ten aanzien van wederpartij faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel, indien wederpartij een natuurlijk persoon is, toepassing van de wettelijke schuldsanering is verzocht;
  3. de onderneming van wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
  4. beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van wederpartij;
  5. gebruiker gegronde redenen heeft om te vrezen dat wederpartij niet in staat is dan wel zal zijn zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of overeenkomsten te voldoen en wederpartij op verzoek van gebruiker niet of onvoldoende zekerheid staat voor de nakoming van zijn verplichtingen.

12.2 Al de vorderingen die gebruiker in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond volledig opeisbaar zijn, terwijl gebruiker voorts gerechtigd is alle haar toekomende goederen terug te nemen.

12.3 Wederpartij is niet gerechtigd om zich jegens gebruiker op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.

12.4 Wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien hijzelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 13: TEKORTKOMING/VERZUIM

13.1 In geval nakoming van hetgeen waartoe gebruiker krachtens de met wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is, en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde of van de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde/toeleverancier, is gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Wederpartij is in ieder geval gehouden tot nakoming voor dat deel dat de overeenkomst is uitgevoerd.

13.2 Als omstandigheden waarin sprake is van een niet toerekenbare niet nakoming kunnen onder meer worden verstaan: oorlog. oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen, onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

13.3 In geval wederpartij op enigerlei wijze tegenover gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging of boedelafstand of liquidatie van de zaken van wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei overeenkomst aan gebruiker verschuldigd dadelijk opeisbaar.

ARTIKEL 14: ANNULERING/ONTBINDING

14.1 (De)Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens het tweede lid is overeengekomen.

14.2 Annulering door wederpartij is slechts mogelijk indien gebruiker daarin schriftelijk toestemt. Gebruiker is gerechtigd voorwaarden aan ontbinding van de overeenkomst te stellen.

14.3 Door wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 15: ALGEMENE BEPALINGEN

15.1 Wederpartij is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

15.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien en voor zover partijen deze schriftelijk hebben vastgesteld en ondertekend.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van bepalingen van Internationale Verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

16.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst zullen bij uitsluitend worden berecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, onverminderd het recht van gebruiker om wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra één der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

Bij vragen


Wij zijn vandaag gesloten